Volební program

 

Sdružení nezávislých kandidátů obce Předenice

pro volební období 2014 – 2018

 

    Rozvoj  a výstavba v obci:

    – připravit studii, popř.  projekční dokumentaci pro pokračování výstavby chodníků v úseku od domu paní Preslové ( u     Kohoutů).  č.p.49 k zastávce Nový Mlýn.

    – společně s Pozemkovým úřadem ČR učinit kroky realizaci protipovodňového poldru na Předenickém potoce . Investor     Pozemkový úřad ČR. Záměr výstavby je potvrzen. Tím dokončit protipovodňová opatření na Předenickém potoce.

    – v rámci Komplexních pozemkových úprav obcí Nebílovy a Netunice  prosadit obnovu cesty na Prusiny a prodlužení     obslužné komunikace na Mrtol až na silnici na Háje.

    – realizovat výstavbu chybějící části chodníku u mostu v rámci opravy mostu

    – opravit přístřešek čekárny autobusové zastávky Nový Mlýn

    – v rámci rekonstrukce elektrických rozvodů ČEZ v centru obce dokončit rekonstrukci veřejného   osvětlení

    – provést rekonstrukci povrchu a odvodnění místní komunikace od mostu k Martínkům

    – provést rekonstrukci povrchu místní komunikace k Vaňkům

    – aktualizovat územní plán obce

    – postupně provést opravu stávajících hlavních polních obslužných cest – staré zarostlé cesty

    - V roce 2015 bude provedena aktualizace územního plánu. Nechceme rozšiřovat zastavitelná území mimo hranice     zastavěného území, pro nové stavby chceme využít pozemky, které harmonicky doplňují stávající zástavbu. Oproti naší     opozici nechceme žádné satelitní obytné čtvrti obce ani dopustit zástavbu území určené k bydlení zemědělskými objekty.     Chceme zachovat harmonický vesnický ráz obce poskytující občanům klidný a spokojený život.

    Pro výše uvedené akce se snažit o maximální využití finančních prostředků z vypisovaných dotačních titulů

 

    Životní prostředí

    – doplnit zeleň a obecní mobiliář v centru obce ( výsadba zeleně, úprava místa pomníku padlým, nové lavičky, koše na     odpadky ….)

    – pokračovat v poskytování finančního příspěvku ve výši 30.000,-Kč na výstavbu domovních čističek odpadních vod .

    Kultura a sport v rámci finančních možností obce podporovat každoročně oddíl fotbalistů a Spolek předenických žen a dětí     ,financovat významné kulturní akce pořádané obcí, popř. i jiné kulturní akce v obci sloužící k vytváření dobrého jména naší     obce v regionu.

    Požární ochrana – pokračovat každoročně v podpoře požární jednotky a zajišťovat její vybavenost

 

    Vážení voliči – občané obce Předenice, předložili jsme Vám náš program na příští volební období. Nechceme Vám     slibovat nic nereálného. Všechny plánované akce máme finančně  a projekčně připravené a  na jejich realizaci se     budeme snažit získat další finanční prostředky z dotačních titulů kraje, státu a EU. Co jsme Vám slíbili v minulém     volebním období to jsme vše splnili.

    Naše činnost v zastupitelstvu obce je zcela nepolitická, zastáváme myšlenku že zejména v malých obcích     politikaření škodí rozvoji obce .

 

.

Kontakt

Predenice 2014

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode